top of page

2024

2024 წლის I  კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

2022

2022 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა

2023

2023 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა

2020

2020 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა\

2021

2021 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა

2019

2019 წლის I, II ,III,IV  კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება\აუდიტის დასკვნა

 

2018

 2018 წლის I\II\III/IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება/აუდიტორული დასკვნა

2017

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება III/ IV კვარტალი/აუდიტორული დასკვნა 

2016

აუდიტორული დასკვნა

2015

აუდიტორული დასკვნა

2014

აუდიტორული დასკვნა

bottom of page